Knihovní řád

 
 Místní knihovny v Solanech
 
 
 
V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Solanech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 5 I / 10 / 2008,
ze dne 23. 9. 2008 a podle
§ 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 S. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:
 
 
 
 
I. Základní ustanovení
 
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
 
 
 
 
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační sluľby (dále jen sluľby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
 
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační sluľby 
 
 
 
 
1   Knihovna poskytuje uľivatelům veřejné knihovnické a informační sluľby tak,  
     jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to 
     a)    výpůjční sluľby
     b)    meziknihovní sluľby
     c)    informační sluľby:
        ca)    informace o katalozích, fondech a vyuľívání knihovny,
        cb)    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
        cc)    přístup na internet, pokud je jím knihovna vybavena
2   Veškeré placené sluľby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené
     Ceníkem,  který je přílohou tohoto KŘ (manipulační poplatky,
     sankční poplatky apod.)
 
 
 
II. Uľivatelé knihovnických a informačních sluľeb
 
 
Čl. 3
Registrace uľivatele
 
 
 
 
 
 
1   Uľivatelem knihovny se můľe stát kaľdá fyzická nebo právnická osoba
     vydáním průkazu uľivatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem
     podle osobních dokladů  uľivatele.
2   Knihovna vyľaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,
     bydliště a datum narození.  
3   Děti do 15 let se stanou uľivatelem na základě písemného souhlasu zákonného
     zástupce.
4   Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným
     nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních
     údajů je přílohou tohoto KŘ.
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uľivatelů knihovny
 
 
 
 
 
1   Uľivatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodrľovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
     stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udrľení pořádku a ochranu
     majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2   Jestliľe uľivatel nedodrľuje tato opatření, můľe být dočasně nebo trvale zbaven 
     práva  pouľívat sluľeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou
     škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3   Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je moľné podávat písemně nebo
     ústně knihovníkovi.    
 
 
 
Čl. 5
Pokyny pro vyuľívání výpočetní techniky
(pokud je jí knihovna vybavena) 
1   Uľivatel je povinen pouľívat v knihovně pouze programové vybavení, které mu
     knihovna poskytuje.
2   Uľivateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny
     a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3    Uľivatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače,
      které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uľivatel
      plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky
      výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 
 
 
4   Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouľí výhradně
     k osobní potřebě uľivatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv
     způsobem dále rozšiřovat, rozmnoľovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat
     (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak vyuľívat zejména ke komerčním účelům.
5   Uľivatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000
     Sb. - autorský zákon).
 
 
 
III. Výpůjční řád  
 
Čl. 6
 Zpřístupňované knihovní dokumenty 
1   Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
     fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních sluľeb
     nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2   Meziknihovní sluľbu zprostředkuje knihovna na poľádání uľivatele podle § 14 KZ,
     vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
  
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování 
1  Mimo knihovnu si můľe uľivatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1
    tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
    a)   kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
    b)   které jsou zapotřebí k běľnému provozu knihovny,
    c)   jejichľ půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
          autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
    d)   které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční
          sluľby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
 
Čl. 8
Postupy při půjčování
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Před převzetím výpůjčky si má uľivatel dokument prohlédnout, a případně
     ohlásit všechny závady.
2   Uľivatel můľe poľádat o rezervaci dokumentu.
 
 
Čl. 9
Výpůjční lhůty 
1   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc pro knihy, 1 týden pro
     periodika. Výpůjční lhůta můľe být prodlouľena, poľádá-li o to uľivatel před  
     jejím uplynutím a neľádá-li dokument další uľivatel.
2   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, 
     případně ľádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Uľivatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej
     vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit
     knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě
     dokumentu.
2   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,
     zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného
     dokumentu zasahovat.
 
 
 
Čl. 11
Práva a povinnosti uľivatelů pro půjčování mimo knihovnu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování
     věcí.
2   Uľivatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po
     celou dobu výpůjčky.
3   Uľivatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce
     záznam. Při vracení dokumentu uľivatel na vyľádání obdrľí potvrzení o vrácení.
4   Jestliľe uľivatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna
     uľivateli poplatek z prodlení.
5   Jestliľe uľivatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení
     vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje
     knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto
     vymáhání i náklady právního zastoupení.
6   Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uľivateli poskytování všech
     sluľeb.
 
 
 
 
IV. Postihy nedodrľení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 12
Ztráty a náhrady 
1   Uľivatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě     
     stanovené knihovnou nahradit škodu.
2   O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Můľe poľadovat náhradu 
      škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhoľ
      dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.
      Jestliľe uvedení do původního stavu není moľné nebo účelné, můľe knihovna
      poľadovat jako náhradu totéľ dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu .
      Finanční náhradu stanovuje knihovna.   
3   Uľivatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou
     vznikly.
4   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna
     právo pozastavit uľivateli poskytování všech sluľeb.
 
 
Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Poplatek z prodlení:
     -   povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
         skončení stanovené výpůjční lhůty.
2   Vymáhání nevrácených výpůjček:
     -  knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů (ústní i písemnou formou).
        Po bezvýsledných upomínkách (z nichľ poslední je doporučený dopis     
        obecního úřadu), následuje vymáhání právní cestou .
3   Ztráta průkazu uľivatele:
     -  za vystavení duplikátu průkazu uľivatele účtuje knihovna manipulační
        poplatek.
Čl. 14
Náhrada všeobecných škod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Uľivatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností
     (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí
     v penězích, poľádá-li však o to poškozený a je-li to moľné a účelné, hradí se
     škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2   Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uľivatel podle
     obecně   platných předpisů.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
 
 
 
 
 
1   Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2   Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3   Ruší se Knihovní řád ze dne 1.1. 2001.
4   Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
 
 
Ceník placených sluľeb a poplatků Místní knihovny Solany.
Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.
          
 
 
v Děčanech         

dne 26.9. 2018       
Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz