Fotogalerie 2009

pùvodní Zápisový deník Knihovny v Solanech, která se zakládala v prosinci 1930

O èilý kulturní �ivot se zde po dlouhé roky zaslou�il pan knihovník Josef Matoušek. Díky nìmu se nejen rozrùstal kni�ní fond, ale také se promítalo na plátno zavìšené mezi dvì vrby u potoka Rosovka. Mnozí obèané Solan ještì vzpomínají...

Po rekonstrukci domu bývalé školy (v letech 2000 - 2001) byla místnost s knihami trošku zapomenuta a o knihy se ji� nemìl kdo starat. Od roku 2007 se pár obèanù zaslou�ilo o to, �e vlastními silami, a ve spolupráci s obecním úøadem, vrátili knihovnì �ivot, navezly se nové kní�ky z Litomìøické Knihovny K.H.Máchy, a zavedl se veøejný internet.

... a takto jsme stìhovaly knihy v øíjnu 2008 ...

            

 

... pøi balení kní�ek pomáhaly nové ètenáøky knihovny ...

     

            

ještì povìsit cedulku ... a raète vstoupit ...

  

... místní knihovna v Solanech v souèasnosti.

 

 

 

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz