Dění v roce 2012

Předvánoční odpoledne v knihovně

Knihovna Solany srdečně zve malé i velké na zábavné předvánoční odpoledne.

 

                         

 

Kdy? - V neděli 23.12.2012 od 14.00 do 17.00

 

Co vás čeká? - vánoční tradice, společenské hry, soutěľ o ceny, ochutnávka cukroví, čaje, zpívání koled, vyrábění vánočních ozdob a mnoho dalšího....

 

Co s sebou? - Oblíbenou hru nebo hračku, trochu cukroví

 


Předvánoční šperkařská dílnička Jarky Lecjaksové

19.12.2012 od 17.00 do 19.00 v knihovně Solany

Výroba jednoduchých šperků (biľuterie), které můľou být hezkým vánočním dárkem, a také oprava biľuterie - přetrľený řetízek, výměna zapínání atp.

Vstupné: 30Kč (vstupné hradí materiál na výrobu 1 páru jednoduchých naušnic nebo 1 jednoduchého náhrdelníku) / s vlastními korálky: 10Kč

Maximální počet účastníků: 5

Váľní zájemci se mohou hlásit u knihovnice

Těšíme se na Vás!

HALOWEENSKÁ PÁRTY

Ve středu 31.10. 2012 od 17.00 do 19.00 se k hrůzostrašnému reji v knihovně mohou přidat strašidla, upíři, zoombie, bubáci a bílé paní ze Solan a okolí. Čerstvou krev a maso (občerstvení) s sebou. Krom jiného vás čeká soutě� o nejstrašidelnější obrázek nebo dýňovou lampu, nejděsivější písničku nebo scénku a také ďábelské tančení.

DOBROČINNÝ JARMARK PRO OPUŠTĚNÉ KOČKY

  

KDY: v sobotu 1. září 2012 od 14.00 do cca 17.00

KDE: v Solanech u kostela

PROGRAM: moľnost nákupu (ale i prodeje) všeho moľného za velmi levný peníz (například: oblečení, kuchyňské náčiní, zahradní minigril, hračky a plyšáci, knihy pro děti i dospělé, šperky, minirádia, brašny, povlaky na polštáře, hrníčky, svícny, CD s hudbou, dekorace,...)

 

Na místě bude také moľné zakoupit teplé nápoje (čaj, káva) a mnoho dalšího.

 

Kdokoli se můľe stát i prodejcem svých vlastních věcí, které uľ nepotřebuje, anebo vlastnoručně vyrobených předmětů (např. ozdoby, domácí sušenky, výrobky ze dřeva, vlny, papíru, keramiky,...). Fantazii se meze nekladou :)

Kaľdý prodejce si určí vlastní ceny a musí si opatřit vlastní stánek (např. rozkládací stolek, anebo i jen deka rozloľená na zemi).

Všichni prodejci jsou zavázáni odevzdat veškerý výdělek na Azyl LUCKY (Azyl pro opuštěné kočky v Černivi u Lovosic, více info o azylu na: www.azyllucky.estranky.cz ) V případě deštivého počasí se jarmark přesune do knihovny v Solanech.

Těšíme se na Vás!

PY�AMOVÁ PÁRTY

V Pátek 18.5. v 18.30 v knihovně. S sebou: py�amo, matraci a spacák, plyšáčka, jídlo a pití a hlavně dobrou náladu. Na všechny se těší organizátorky: Terezka Kostečková a Deniska Řeháčková.

 

Knihovna Solany zve všechny zájemce na:

 

OCHUTNÁVKU ČAJŮ

spojenou s přednáškou,

 

která se uskuteční dne 27.4. 2012 od 19.00 hod

 

ochutnávka kvalitních čajů (zelený, červený, černý, oolong, touareg – zelený čaj s mátou a cukrem, Dáta masala – indický kořeněný čaj s cukrem a mlékem),...

 

ukázka správné přípravy čajů

 

povídání o prospěšných účincích čajů (protinádorový, hubnoucí,...)

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

(výtě�ek bude věnován na provoz knihovny)

 

S sebou mů�ete vzít něco dobrého k čaji (sušené ovoce, oříšky, sušenky,...)

Těšíme se na Vás!

22.4.2012  Den Země v Solanech

 

 

 

V neděli 22.4. 2012 jsme s malými i velkými oslavili mezinárodní Den Zemì. Sbírali jsme odpadky kolem knihovny, kostela, na dìtském høišti, Na Lípì a v prùjezdu u kontejnerù na tøídìný odpad - na další místa u¾ jsme nedošli, proto¾e všechny pytle byly u¾ tou dobou plné. Po úklidu jsme na høišti udìlali ohýnek, opékali sojové párky (šetrnìjší k ľivotnímu prostøedí:))  a hady z tìsta, hráli na kytaru a zpívali a kuci hráli fotbal. Akce byla hodnì podaøená, zúèastnilo se asi 20 lidí, byla super nálada a dìti sbíraly jako draci. Našli jsme spoustu zajímavých vìcí jako novou drátìnku, krásnou motyèku nebo potápìèské brýle :) Pan starosta se postaral o odvoz nasbíraného odpadu povìøením pana Zímy.

Fotky z akce jsou v sekci "Fotogalerie".

 

 

 

 17.4.2012 Statistické údaje, výsledek bøeznové ankety a výhledy do budoucna

 

Statistika návštìvnosti a poètu výpùjèek naší knihovny (vyhodnocená Knihovnou KHM Litomìøice)
  V kategorii Obce s poètem obyvatel 301-500 se v poètu výpùjèek za rok 2011 umístily Solany na 4. místì s 2403 výpùjèkami (1.místo: Nové Kopisty, 2. Vrbièany, 3. Keblice). Ve stejné kategorii se v poètu ètenáøù Solany umístily na 9. místì s 31 ètenáøi za rok 2011.
 
V porovnání ètenáøù a výpùjèek v letech 2008-2011 byla takováto bilance:
2008: výpùjèek: 33, ètenáøù: 12
2009: výpùjèek:425, ètenáøù:33
2010: výpùjèek:769, ètenáøù:25
2011: výpùjèek:2403, ètenáøù:31

Výsledky ankety v rámci akce Bøezen-mìsíc ètenáøù 
Ankety se zúèastnilo celkem 8 ètenáøù, z toho asi 7 dìtí. Ohlasy byly velmi pozitivní, zmìny byly navrhovány zejména v oblasti vybavení knihovny - nový nábytek, poèítaèe, více stolních her, dìti navrhly vymalování knihovny, na kterém by se mohly samy podílet, ve výmìnných souborech by uvítaly více èasopisù pro dívky, ze spoleèenských akcí by si ètenáøi pøáli více rukodìlných akcí nebo setkání pamìtníkù a ètení z kroniky.
 
Reakce knihovny: zaøadím více èasopisù pro dívky a stolních her, více rukodìlných aktivit (letos jsme jich zatím uspoøádali 6 a chystáme další), v knihovnì v souèasnosti umisľujeme záclony a vìšák na bundy, s panem starostou jsem domluvená na výmìnì oken a izolaci stropu, sháníme lino na podlahu. Jakmile budou dokonèeny stavební úpravy, pan starosta souhlasil s projektem interaktivního vymalování knihovny, které by mohla zrealizovat moje kamarádka výtvarnice. Dlouhodobì usilovnì pøemýšlím o tématech pøednášek, která by oslovila dospìlou èást obce, ale je to pomìrnì nároèné dospìláky zaujmout. Aľ se nám podaøí zajistit kvalitní ozvuèení, plánujeme veøejné promítání filmù a dokumentù pøes poèítaè.
 

28.3.2012  V Solanské knihovnì probìhl v rámci Bøezna - mìsíce ètenáøù druhý roèník Soutì¾e o nejlepšího ètenáøe. V kategorii Dospìlý ètenáø zvítìzila paní Petra Kuglerová (která se vzdala ceny ve prospìch dìtí), z dìtských ètenáøù byla v roce 2011 nejpilnìjší Deniska Øeháèková. Pøedávání cen se osobnì zúèastnil pan starosta Jiøí Týce a Martina Rulfová, obec nachystala pro vítìze krásné dárkové koše. Fotografie z akce najdete v sekci "Fotogalerie".

21.3.2012   Od pana Schlossera ze Solan jsme obdrľeli dobrodruľné knihy pro mládeľ.

 

 

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz