Dění v roce 2011

24.12.2011  POZOR! DNE 28.12.2011 BUDE KNIHOVNA ZAVØENA Z DÙVODU VÁNOÈNÍCH PRÁZDNIN. DÌKUJEME ZA POCHOPENÍ A PØEJEME RADOSTNÉ PROľITÍ SVÁTKÙ A DO NOVÉHO ROKU HODNÌ ZDRAVÍ A ELÁNU :)

17.12.2011  V sekci "Fotogalerie" pøibyly fotky z akce "Svatomartinský lampionový prùvod".

10.12.2011  V sekci "Fotogalerie" pøibyly fotky z akce "Týden knihoven" - podívejte se!

Nové moľnosti v knihovnì

  • Anglické knihy pro dìti  (Od paní Zory Zámeèníkové z krajanského spolku v britském Manechesteru www.czechwells.com/cz/ jsme výmìnou za knihy darované z Knihovny KHM v Litomìøicích získali krásné knihy v angliètinì pro dìtské ètenáøe. Výmìnnou akci zorganizoval Jan Simon Stromsnes ku radosti dìtí a pro jejich zábavnìjší výuku cizího jazyka. Tímto všem stranám velice dìkuji.)
  • Moľnost zapùjèení spoleèenských stolních her (Díky nabídce Knihovny KHM v Litomìøicích má naše knihovna nyní moľnost zapùjèení her jako Aktivity, Scrabble a podobné. Pøijïte si zahrát!)
  • Nové knihy (Další nové knihy pøibyly od pana starosty Jiøího Týce. Dìkujeme :)
  • Nová tiskárna a 2 poèítaèe (Poèátkem léta jsme od pøátel Michaela Hartla z Nìmecka a Lisy Pfleger z Rakouska dostali tiskárnu, 2 moderní poèítaèe vèetnì obrovského LCD monitoru a repráèek. Rozšíøila se nám tím moľnost pøístupu k informacím na internetu.)
  • Moľnost promítání filmù, dokumentù a pohádek díky novému LCD monitoru (S novým LCD monitorem se nám otevøela moľnost veøejných promítání filmù, dokumentù èi pohádek. Knihovna je otevøená všem iniciativám!)
  • Nová køesílka (Pan Kvapil ze Solan vìnoval do knihovny 2 pohodlná køesílka pro pøíjemné posezení.)
  • Širší nabídka èajù (Pro Vaše pohodlí jsme rozšíøili nabídku èajù, které si u nás kaľdou støedu mù¾ete pøipravit : ovocné, èerné, zelené, bylinkové, koøenìné,.... Pøijïte si poèíst s hrneèkem èaje!)

Naše knihovna se zapojila do projektu Ètení pomáhá. Dìti, pomozte posti¾eným tím, ¾e budete èíst knihy:  www.ctenipomaha.cz

 

 

NOVINKA!: V knihovnì nyní mù¾ete také zakoupit lístky na popelnice. Cena je 40Kè za lístek.

Svatomartinský lampionový průvod

Dne 11.11.2011 uspořádala Lisa Pfleger ve spolupráci s Knihovnou Solany tradiční svatomartinský lampionový průvod. Děti si v knihovně mohly samy vyrobit jednoduchý lampion, vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi (o jeho štědrosti) a i o tom, ľe právě jemu je zasvěcen kostel v Solanech. A pak uľ jsme zapálili svíčky a s písnčkou "Moje malé světélko" obcházeli vesnici. Celý průvod včetně originálních lampionů byl moc krásný, snad se podaří tuto pěknou tradici udrľet i pro další roky.

Maškarní

Na 12.10.2011 si děti ze Solan a okolí vymyslely, ľe si v knihovně uděláme maškarní bál. Celou akci si samy zorganizovaly, nachystaly si překrásné kostýmy, donesly si i vlastní hudbu a obřerstvení a některé dobroty jim věnovala i paní Kršková. Celá akce se pěkně vydařila, přišly čarodějnice, vojáci, víly, princezny, Číňanka, Spiderman a další. Za přípravu a organizaci děkujeme Terezce Kostečkové.

 

"Týden knihoven" v Solanech

Dne 5.10. probřhl v naší knihovnř program v rámci akce Týden knihoven. Program byl vřnovaný dřtem, které si mohly zasoutřit v kreslení obrázku na téma : "Co dřláme v knihovnř", v rámci zábavnř-nauřného programu pak dřti po vypití tajemného lektvaru přivolaly pohádkovou babiřku a spoleřnì s ní si řetly pohádky z knihy Fimfárum, díky kterým pak našly odpovřdi na otázky a dozvřdìly se tak, kde se skrývá ztracený poklad.

Ve hře "Na knihovníka" pak mřly dřti coby knihovníci za úkol přesvřdřit chlapeřka Šimřnka, aby rád řetl a chodil do knihovny. Nejprve dřti hledaly argumenty pro prospřšnost řtení, dále mřly za úkol doporuřit chlapeřkovi nřjakou opravdu dobrou knihu a nakonec mřly najít v knihovnř v co nejrychlejším řase 10 knih, které si právř přesvřdřený Šimřnek vybral.
S dřtmi jsme si také spoleřnř zazpívali písniřku "Není nutno" a za pomoci dospřlých návštřvníkř knihovny pak vyhlásili nejšikovnřjší autory obrázkř s tímto výsledkem:

1. místo: Deniska řehářková

2. místo: Martin řehářek

3. místo: Jára Marek a Terezka Kosteřková

Všichni umístřní získali zdarma vstup do knihovny na rok 2012 a krásné ceny sponzorované Obecním úřadem Dřřany.

Všem zúřastnřným tímto moc dřkujeme a zveme na sobotní pokrařování Týdne knihoven - viz sekce "Plánované akce"   www.solany.knihovna.info/ .

 

 

 Kino v knihovnř

Nedávno do naší knihovny přibyla nová tiskárna a dva nové pořítaře - z toho jeden s obrovským LCD monitorem, který si ihned získal velkou oblibu dřtí. Terezka Kosteřková posléze navrhla,  zorganizovala a na 14. září  od 15:00 do 17:00 připravila první veřejné promítání pohádky Bratz. Akce se zúřastnilo celkem 10 dřtí a 2 dospřlí, dřti si přinesly vlastní obřerstvení vřetnř popcornu a po celou dobu vydrřely pohádku sledovat. Knihovna, jakořto kulturní instituce, bude takovým akcím otevřená i nadále. Třšíme se na Vaše návrhy :)

Dřtský den

Dne 1.6.2011 jsme v knihovnř oslavili Dřtský den. Dřti soutřily v tanření a zpívání a dořkaly se i malého obřerstvení. Za chutný příspřvek pro hladové taneřníky dřkujeme paní Krškové :) Za trpřlivost s rozvášnřnými oslavenci dřkujeme všem příchozím dospřlým řtenářřm.

 

 

Soutř o nejlepšího řtenáře 

Dne 16. března 2011 probřhlo v knihovnř Solany slavnostní vyhlášení  prvního rořníku soutře O NEJLEPŠÍHO řTENÁřE.

Termín vyhlášení byl zámřrnř stanoven na mřsíc březen, neboř tento mřsíc byl vyhlášen Mřsícem knihy. Soutřilo se v kategoriích: O nejlepšího dospřlého řtenáře/řtenářku a O nejlepšího dřtského řtenáře/řtenářku.

V první kategorii zvítřzila s pořtem 88 knih vypřjřených za rok 2010 paní  Petra Kuglerová z Dřřan a nejšikovnřjší dřtskou řtenářkou byla Deniska řehářková ze Solan s pořtem 44 zapřjřených knih.

Předání cen se zúřastnil  velký pořet lidí vřetnř pana starosty Jiřího Týce, který rovnř zaštítil celou akci vřnováním krásných cen. Vítřzkynř obdrřely diplom, knihu Solany, Dřřany, Loukohořany, bylinkové řaje a dřtská řtenářka navíc i sadu pastelek a rubikovu kostku.

Obřma vítřzkám srdeřnř gratulujeme, doufáme, ře budou se sluřbami knihovny i nadále spokojeny a třšíme se na další rořník soutře!

Další fotky z akce si mřete prohlédnout na stránkách obce:

www.decany.cz/knihovna/ctenar-roku-2010/

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz